Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

Home > Disclaimer >

Disclaimer

 

Deze website is/wordt professioneel en zorgvuldig samengesteld. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de op deze website verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact met ons op te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie op deze website. Wij behouden ons alle rechten (waaronder auteursrechten en domeinnamen) voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons de aangeboden informatie op enigerlei wijze te openbaren of te exploiteren, behoudens ten behoeve van intern gebruik in relatie tot onze aangeboden diensten. Eventuele links op deze websites naar internetpagina's van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de daarop aangeboden informatie.

De informatie van door ons verzonden berichten is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie van het verzonden e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopiëren, converteren, comprimeren en/of inlezen van digitale bestanden.

 

 

Algemene voorwaarden

 1. Premiehuurwoning.nl, Premiehwoning.nl en / of Premiehuur.nl zijn onderdelen van Overbruggingsverhuur B.V., hierna te noemen 'besloten vennootschap'.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap.
 3. De besloten vennootschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de besloten vennootschap, dan wel van haar inhuurde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de besloten vennootschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de besloten vennootschap in de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar te zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de besloten vennootschap verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
 5. De keuze van door de besloten vennootschap in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De besloten vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 6. De besloten vennootschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De besloten vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de besloten vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de besloten vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de besloten vennootschap.
 9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de besloten vennootschap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de besloten vennootschap gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 10. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de besloten vennootschap namens hem informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 11. De door de besloten vennootschap verrichtte werkzaamheden zullen, afhankelijk van de omvang van het werk, voorafgaand aan de verzending van de originele huurovereenkomst worden gefactureerd. Door de besloten vennootschap verzonden nota’s zijn in algemene zin gespecificeerd en dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en / of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De besloten vennootschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de besloten vennootschap ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. Na afloop van de opdracht zal door de besloten vennootschap een eindnota worden opgesteld en verstuurd.
 12. De besloten vennootschap is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan binnen de overeengekomen termijn van maximaal 14 dagen is de besloten vennootschap na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende opdracht. Tevens is de besloten vennootschap gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De besloten vennootschap heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 13. Indien bij de uitvoering van de dienstverlening kosten dienen te worden gemaakt bij hulppersonen of derden die door de besloten vennootschap moeten worden voorgefinancierd (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten of kosten voor het aanvragen van uittreksels), kan de besloten vennootschap deze kosten aan de opdrachtgever vooraf doorbelasten.
 14. Tot de schade van de besloten vennootschap, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de besloten vennootschap, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de besloten vennootschap verzonden nota’s, worden de door de besloten vennootschap te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 15. De besloten vennootschap heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een opdracht die bij de besloten vennootschap in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de vennoten van de hiervoor bedoelde besloten vennootschap, inclusief hun eventuele (voormalige) bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, de Stichting derdengelden Overbruggingsverhuur inclusief hun (voormalige) bestuurders, de ex-vennoten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de besloten vennootschap werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.

 

 

 

Consumentenbond huurtoeslag

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs de Consumentenbond en notarissen tips geven hoe je het recht op huurtoeslag naar jouw hand kan zetten. Lees meer...

Premiehuurcontract
Premiehuurwoning

Samen maak je 't verschil. Premiehuur

© 2008 - 2018 Premiehuurwoning.nl is powered by Gies B.V.